• Dit event is voorbij.

Nog steeds kan niet elke burger zelfstandig reizen. Ruim een miljoen mensen is afhankelijk van maatwerkvervoer. Van het doelgroepenvervoer maken ruim 600.000 mensen jaarlijks gebruik (KiM 2016). De komende jaren zal dit aantal stijgen. De maatschappelijke kosten van het niet zelfstandig kunnen reizen zijn hoog. Mensen kunnen niet sporten, er is ophoping van stress in gezinnen, te lage participatie en sociaal isolement van mensen. Desondanks is de overheid jaarlijks ongeveer 1 miljard kwijt aan doelgroepenvervoer.

Tijd om naar het maatwerk- en doelgroepenvervoer te kijken vanuit de vraag van gebruikers, en niet enkel vanuit het aanbod. Hoe kunnen zij de regie krijgen over hun eigen vervoersvraag? Vanuit de gedachte impact te maken door de kwaliteit van leven van deze gebruikers te verbeteren.

We constateren dat er talloze initiatieven (sociaal, technologisch) van publieke en private partijen zijn om deze impact te realiseren. Steeds meer partijen zien momentum om tot een impactvolle doorbraak te komen. Omdat de baten van interventies echter in verschillende domeinen vallen (rijksoverheid, gemeente, zorgverzekeraar, ziekenhuis etc.) blijkt het lastig om deze initiatieven aan de voorkant integraal te financieren. Het vinden van duurzame financiering is een struikelblok, mede vanwege verkokering en perverse financieringsprikkels in de verschillende van toepassing zijnde wetten en regels (Wmo, Valys, WLZ, OV, Jeugdwet, Zittend Ziekenvervoer etc).

Kunnen we met verschillende partners op een slimme manier een gezamenlijke zoektocht ondernemen naar een gedeeld belang en common ground vinden om een doorbraak te realiseren?

Dat is het doel van deze denk- en doe bijeenkomst. Een vruchtbare bijeenkomst voeren, kennis nemen van elkaars initiatieven, allianties sluiten en concrete vervolgstappen zetten

Deze bijeenkomst is besloten. Bent u bestuurder of beslisser, betrokken bij het thema vraaggericht doelgroepenvervoer en heeft u geen uitnodiging ontvangen van ons? Neemt u dan contact op met Marieke van der Zanden | marieke@societyimpact.nl \ 070 2400820.

De bijeenkomst zal plaatsvinden in Den Haag. Na aanmelding ontvangt u van ons de locatiedetails.


VOOR WIE
– Kennisinstellingen
– Vervoer aanbieders
– Zorgondernemers
– (Zorg)verzekeraars
– Impactinvesteerders
– Gemeenten en landelijke overheid

MET ONDER ANDERE
MARK FREQUIN (Directeur-generaal Bereikbaarheid, Ministerie I&M)
ERIK GERRITSEN (Secretaris-generaal, Ministerie VWS)

PROGRAMMA ONDERDELEN
– Presentaties van interventies en plannen op het terrein van maatwerkvervoer.
– Aan het woord komen onder meer gebruikers, innovatieve ondernemers en bestuurders.
– Inzicht in beoogde maatschappelijke businesscases.
– Private en Publieke Partijen gaan met elkaar in gesprek over hoe een doorbraak is te realiseren en te financieren.

PARTNERS BIJEENKOMST
– Ministerie van I&M
– Ministerie van VWS
– Doorbraak in Dienstverlening
– VNG | Initiate
– Society Impact

Evenement details

Details

Date:
juli 3
Time:
17:00 - 21:00